top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě “Jitka Závodná“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.jitkazavodna.cz (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozovaném společností Jitka Závodná, (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Jitka Závodná (www.jitkazavodna.cz) jakožto Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

 

2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve Webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. Obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke Zboží nejpozději při jeho dodání Kupujícímu.

 

3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

 

4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (za „Kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dopředu dohodnou na jiném jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve Webovém rozhraní a v průběhu objednání Zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí.

 

5. Veškeré smluvní vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto Obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. Vymezení pojmů

7. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím Webového rozhraní Zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

 

8. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

9. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví Webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

 

10. Zbožím prodávaným prostřednictvím Webového rozhraní jsou knihy, e-booky, videa a další zboží blíže specifikované a zobrazované na Webovém rozhraní.

 

 1. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

11. V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání Zboží (dále jen „Objednávku“):

 • bez registrace ve Webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím Webového rozhraní (vyplněním objednávkového formuláře či jinak) nebo

 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním Objednávky na Kontaktní email Prodávajícího.

12. Objednávka bez registrace (Objednávka učiněná jinak než z Uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného Zboží (případně číselné označení Zboží), počet kusů Zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 

13. Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve Webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití Uživatelského účtu třetími osobami, ať oprávněné či neoprávněné.

 

14. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné Kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).

 

15. Webové rozhraní obsahuje seznam Zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny Zboží však nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. balení, dopravu nebo dodání Zboží Kupujícímu, ochranu zásilky, apod. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním Zboží obsahuje Webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné Objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve Webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak). 

 

16. Ceny prezentovaného Zboží a ceny za balení, dopravu a dodání či ochranu zásilky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak. 

 

17. Možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím písemně sjednaných podmínek je zachována. 

 

18. Prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží. Nabídka označená jako „akční“ či „sleva“ nebo obsahující tyto výrazy platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve Webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. 

 

19. Pro Objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve Webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o Zboží, způsobu platby, souvisejících službách, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

 

20. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v Objednávce; dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, Potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím (akceptací) Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek, tedy není uzavřením Kupní smlouvy.

 

21. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li Objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího řádně potvrzena, resp. ověřena, považuje se Objednávka za neplatnou a Kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží, je Prodávající oprávněn k Objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

22. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. Kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí Objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny Zboží nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí Potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v Potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto Potvrzení následovat samostatně.

 

23. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky Prodávajícího, tj. zejména Kupní smlouvu včetně Obchodních podmínek.

 

24. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

25. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce a Kupující se zavazuje toto Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží včetně souvisejích služeb uvedenou v Objednávce.

 

26. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo již zasláno Přijetí objednávky podle těchto Obchodních podmínek.

 

27. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Jelikož k úpravě kupní ceny Zboží dochází průběžně po celý den, ve zcela výjimečných případech (např. při déle trvající či vícepoložkové Objednávce Zboží) může nastat situace, kdy cena Zboží se změní v průběhu procesu jeho objednávání na Webovém rozhraní. V takovém případě je Kupující o aktuální ceně Zboží informován v rekapitulaci objednávky či doručením Přijetí objednávky. Nesouhlasí-li Kupující s cenou Zboží, může svou Objednávku před odesláním Zboží kdykoliv zrušit  a zároveň Prodávající si vyhrazuje právo z tohoto důvodu odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy.

 

28. Kupující může zrušit Objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím, to jest po odeslání Přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou Objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude Objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením Objednávky.

 

 1. Platební a dodací podmínky

29. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a volitelně též ochranou zásilky resp. Zboží, jejichž výše je uvedená ve Webovém rozhraní a bude uvedená v Objednávce a v Přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním Zboží (dále jen _Kupní cena“).

 

30. Kupující má možnost zaplatit Kupní cenu za Zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve Webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

platbou na dobírku nebo bezhotovostně platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu upřesněno v procesu zpracování Objednávky (dále jen „Účet Prodávajícího“)

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady Kupní ceny jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, v Objednávce a budou uvedeny v Přijetí objednávky.

 

31. Způsob platby uvede Kupující v Objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

32. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na Kupní cenu Zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u Objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny Zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

33. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do sedmi pracovních  dnů od uzavření Kupní smlouvy.

 

34. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající Kupní ceně na účet Prodávajícího.

 

35. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od převzetí Zboží.

 

36. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku či hotovostní úhradě Kupní ceny při osobním odběru Zboží expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od přijetí Objednávky (resp. takové Zboží do 24 hodin od přijetí Objednávky vstupuje do expedičního procesu, který obvykle trvá 3-24 hodin). Při platbě převodem na účet Prodávající Zboží skladem rovněž expeduje zpravidla v uvedeném časovém období, avšak teprve po identifikaci připsání Kupní ceny objednaného Zboží na svůj účet. Částečné dodání objednaného Zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

 

37. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že Zboží z objektivních příčin (Zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré své závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení Objednávky, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. O odstoupení od Kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil Kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

 

38. Způsoby dodání Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Zboží bude zvolen Kupujícím v Objednávce a potvrzen Prodávajícím v Přijetí objednávky.

 

39. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží včetně ceny případných souvisejících služeb jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, budou uvedeny v Objednávce Kupujícího a v Přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že je u Zboží ve Webovém rozhraní uvedeno „poštovné zdarma“ či „doprava zdarma“ nebo jiné obdobné akce, je třeba pro využití této nabídky vždy splnit všechny podmínky, které jsou uvedeny v informačním okénku (jež se zobrazí najetím kurzorem či myší na barevně zvýrazněné „i“) vedle této nabídky. Obvykle, avšak nikoliv vždy, se jedná o kombinaci platby předem na účet Prodávajícího a přepravě objednaného Zboží Českou poštou.

 

40. V případě, že Kupující Zboží nepřevezme ani neodstoupí od Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše Kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 

41. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

42. Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzít Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

43. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání a souvisejících služeb), nikoli však dříve, než Zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je Zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

45. Ochranou zásilky se podle těchto Obchodních podmínek rozumí služba Prodávajícího, při jejímž objednání Kupujícím se Prodávající zavazuje pro případ, že dojde k poškození nebo ztrátě Zboží při přepravě bezodkladně poté, co se o takové újmě na Zboží prokazatelně dozví odeslat Kupujícímu nové Zboží (má-li takové Zboží na skladě, jinak bezodkladně po jeho naskladnění).

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

46. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

 

47. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

 

48. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 

49. Kupující spolu s vráceným Zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet). Sdělení rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

 

50. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle odst. 5.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

51. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně nákladů na dodání), kterou od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný účet do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

52. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.

 

53. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží.

 

54. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením Zboží na Kupní cenu a náklady na dodání Zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

 

55. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný účet  do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

56. Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

57. Prodávající má právo poskytnout Kupujícímu k nákupu dárek zdarma ve formě časopisu aj., splní-li Kupující určité podmínky (např. nákup několika kusů zboží). V případě, že bude určitý titul časopisu rozdán z důvodu nepředvídatelných událostí (např. velký zájem o daný titul), vyhrazuje si Prodávající právo na výměnu za jiný dárek.

 

 1. Odpovědnost za vady a reklamační řád

58. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).

 

59. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má Zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsa,l nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

60. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci Obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

 

61. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 

62. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné sdělení o reklamaci Zboží. Písemné sdělení o reklamaci Zboží může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

 

63. Reklamační řád

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. U veškerého Zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží (s výhradou popisu vad dle odst. 6.3 těchto Obchodních podmínek) nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada Zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od Kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

 1. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na Zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Emailem: J2275@seznam.cz (dále jen „Kontaktní email Prodávajícího“)

 • Písemně: Jitka Závodná, Bratronice 234, 273 63 Bratronice (dále jen: „Kontaktní adresa Prodávajícího“)

 • Osobním doručením na předem dohodnutou adresu.

 • Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na Webovém rozhraní.

 • Při zasílání (jinak než na dobírku, jelikož dobírky Prodávající nepřebírá) je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke Zboží je nutno přiložit doklad o jeho zakoupení či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

 1. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a Zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím Zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

 1. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.2. 2021

bottom of page